مارمولك جانوری شكارچی بوده و از حشرات تغذیه می نماید و در كنترل بیولوژیك حشرات نقش مهمی را ایفا می نماید و در واقع یك جانور مفید بشمار می آید 0 در مورد مارمولك های ایران و سم موجود در بدن آنها تاكنون گزارش مبسوطی وجود ندارد فقط بخاطر ظاهر چندش آور است كه افراد از آن گریزانند. در آفریقا تعدادی مارمولك وجود دارد كه سمی بودن آنها به اثبات رسیده است.

كنترل

اقدامات محیطی شامل :

نصب توری برروی پنجره ها جهت جلوگیری از ورود.

مبارزه با حشرات خصوصاً پشه ها كه مارمولك ها عمدتاً از آنها تغذیه می نمایند در صورت عدم دسترسی به آنها به دلیل كمبود مواد غذائی محیط را ترك خواهند كرد.

استفاده از حشره كشها

استفاده از طعمه های حاوی حشره كشها و یك ماده پروتئین دار

استفاده ازچسب های نواری

استفاده ازچسب هایی كه برای گرفتن موشها بكار میرود.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید